ขอเลื่อนการเปิดให้บริการระบบ e-Manifest จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

หลังจากการประชุม ร่วมกันระหว่าง กรมศุลกากร การท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท Software House เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ e-Manifest ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry นั้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางส่วนไม่พร้อมสำหรับการเริ่มใช้งานระบบใหม่ ที่ประชุมจึงมีมติ

"ขอเลื่อนการเปิดให้บริการระบบ e-Manifest จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2557" เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการ

 

กรณีทดสอบส่งข้อมูลเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ณ ขณะนี้ ให้ระบุ BerthNumber ของท่าเรือเอกชนที่เข้าร่วมทดสอบดังนี้

- บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (NYT) = LCBA5

- บริษัท เอเวอร์กรีนอนเทนเนอร์เทอร์มินัล ประเทศไทย จำกัด (EVT) = LCBB2

- บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด (TIPS) = LCBB4

- บริษัท อีสเทรินซีแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (EST) = LCBB3

- บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จำกัด (LIT) = LCBB5

- บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (HLT) = LCBA3,LCBC1,LCBC2

 

หากทำการส่งข้อมูล Berth Number ที่นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน จะไม่มีข้อมูลตอบกลับจากท่าเรือแหลมฉบัง