ขอแจ้งให้ผู้ใช้งาน e-manifest ของ CATEDI ทุกท่านทำการทดสอบรับส่งเอกสาร e-manifest โครงสร้างใหม่ ให้แล้วเสร็จก่อนการใช้งานจริงในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามที่กรมศุลฯ ได้ประกาศจะใช้งานระบบ e-manifest ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นั้นเนื่องจากทางสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพได้มีหนังสือถึงกรม ศุลกากร แจ้งความไม่พร้อม จึงประชุมตกลงกับทางกรมศุลฯ ให้เลื่อน จากเดิมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อขยายเวลาให้สายเรือได้ทดสอบระบบให้ครบตามลูปที่ปฏิบัติงานจริง

 

"ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งาน e-manifest ของ CATEDI ทุกท่านทำการทดสอบรับส่งเอกสาร e-manifest โครงสร้างใหม่ ให้แล้วเสร็จก่อนการใช้งานจริงในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗"

กรณีทดสอบส่งข้อมูลเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ณ ขณะนี้ ให้ระบุ BerthNumber ของท่าเรือเอกชนที่เข้าร่วมทดสอบดังนี้

- บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (NYT) = LCBA5

- บริษัท เอเวอร์กรีนอนเทนเนอร์เทอร์มินัล ประเทศไทย จำกัด (EVT) = LCBB2

- บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด (TIPS) = LCBB4

- บริษัท อีสเทรินซีแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (EST) = LCBB3

- บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จำกัด (LIT) = LCBB5

- บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (HLT) = LCBA3,LCBC1,LCBC2

 

หากทำการส่งข้อมูล Berth Number ที่นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน จะไม่มีข้อมูลตอบกลับจากท่าเรือแหลมฉบัง