ขอเชิญร่วมสัมมนา update โปรแกรม e-Manifset โครงสร้างใหม่

 เนื่องจากทางกรมศุลกากรได้ปรับโครงสร้างของเอกสารการรายงานเรือเข้า และบัญขีสินค้าทางเรือ (e-Manifest)ใหม่ ทำให้โปรแกรม CAT e-Manifest จะต้องปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่ดังกล่าวด้วย ซื่งตอนนี้ทาง CAT ได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทาง CAT จึงได้จัด


"สัมมนา update โปรแกรม e-Manifset โครงสร้างใหม่"
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น3 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพ