ตารางสรุปค่าใช้บริการ

ตารางสรุปค่าใช้บริการ CAT-EDI ระบบ Paperless
(Update 16 พ.ค. 55)

 Package  End User
อัตราโปรโมชั่น
 อัตราปกติ
  A ไฟล์ขนาด 1-25 Kbytes   เหมาจ่าย 25 บาท
26 Kbytes ขึ้น Kbytes ละ 1 บาท
อัตราค่าบริการสูงสุด(300kขึ้นไป)
เรียกเก็บไม่เกิน 300 บาท
ไฟล์ขนาด 1-25 Kbytes    เหมาจ่าย 25 บาท
26 Kbytes ขึ้น Kbytes ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการสูงสุด เรียกเก็บไม่เกิน 500 บาท
  B ไฟล์ขนาด 1 Kbyte ขึ้นไป Kbytes ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการสูงสุด(200kขึ้นไป)
เรียกเก็บไม่เกิน 300 บาท
ไฟล์ขนาด 1 Kbyte ขึ้นไป Kbytes ละ 2 บาท
อัตราค่าบริการสูงสุด เรียกเก็บไม่เกิน 500 บาท
   Good Controllidt(Goods) เหมาจ่าย 12 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 12 บาท / เอกสาร
   Cancel Gdex(Cancel) เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร
   Short Declaration(ShortDCL) เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร
   Cancel Manifest เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 10 บาท / เอกสาร
   RFID (ES, IM) เหมาจ่าย 12 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 12 บาท / เอกสาร
   e-Express 1.50 บาท / Kbytes 1.50 บาท / Kbytesร
   Payment Status(PayBank) เหมาจ่าย 15 บาท / เอกสาร เหมาจ่าย 40 บาท / เอกสาร
   ส่วนลดตามปริมาณการใช้งาน (อัตรา Volume Discount) 25,000 - 35,000 บาท ลด 8%
35,001 - 50,000 บาท ลด 10%
50,001 - 75,000 บาท ลด 12%
75,001 - 100,000 บาท ลด 15%
100,001 - 135,000 บาท ลด 18%
135,001 - 200,000 บาท ลด 20%
200,001 บาท ขึ้นไป ลด 25%
50,000 - 100,000 บาท ลด 10%
100,001 - 200,000 บาท ลด 15%
200,001 บาท ขึ้นไป ลด 20%
  ค่าบริการรายดือน ยกเว้น 200 บาท
*หมายเหตุ ประเภทเอกสารที่คิดราคาโปรโมชั่นตาม Package (A,B) มีดังนี้ GDEX, GDIM, VSED, MMAN, CMAN (Car-Manifest)